Du er her: Produkter & nettbutikk » Kjøps- og betalingsbetingelser

Betingelser ved kjøp og betaling i vår nettbutikk

Ansvarlig selger er Flexcom AS og bestillers navn vil bli definert som kunde.

  • Aldersgrense - vi leverer ikke varer fra nettbutikken til kunder under 18 år.
  • Vi leverer kun varer i Norge - dersom det ønskes levert til andre områder må det sendes forespørsel pr. mail. Slike leveranser vil ikke bli håndtert via nettbutikken.

Leveringstid

Normalt går bestillinga ut av huset hos oss på 2-3 virkedager - POSTENS leveringstid kommer i tillegg. Dersom leveringstida blir lengre enn 3-4 virkedager får du egen mail med beregnet leveringstid. Haster det veldig kan du selvsagt ringe oss, så får vi se hva vi kan ordne.

Prisene er inklusiv 25% mva, og du betaler kun prisen som er oppgitt ved bestilling + eventuell frakt.

Kjøpsbetingelser:


Flexcom AS
Stålfjæra 9 - N-0975 Oslo
Tel. 22803245
E-post: mail@flexcom.no
org nr. 998617901MVA


Generelt
Levering til Posten skjer normalt samme dag eller dagen etter bestilling. Ved avvikelser fra dette underrettes kunden pr. e-post.
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av antenneservice.no, heretter kalt Flexcom AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Flexcom AS, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene kan forandres og vi tar derfor forbehold om vesentlig prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for forsendelse fra vårt lager. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra antenneservice sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Betaling
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.
Personopplysninger
Flexcom AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.
Kortinformasjon
Når du handler hos Flexcom AS blir betalingen behandlet av Nets AS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.
Bytte av varer
Varer som er kjøpt hos Norsk Antenneservice AS kan byttes hvis varene tilbakeleveres i sin originale emballasje. Emballasjen skal være ny og uskadet.
Kunden må betale frakt for sending til og fra Flexcom AS ved bytting.
Er varen defekt eller inneholder mangler eller klare tegn på bruk, byttes varen ikke.
Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Flexcom AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Flexcom AS eller vår samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra vår side.
Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr. 250,- for uavhentet vare. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale. Betalt beløp kan etter avtale refunderes med fratrekk for ovennevnte gebyr.
Reklamasjon
Før feil meldes til Flexcom AS, bør kunden undersøke og være sikker på at ikke feilen skyldes forhold på kundens side. Les bruksanvisninger nøye. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til oss slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Flexcom AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Ved reklamasjoner erstattes/krediteres den returnerte varen. Fraktkostnader erstattes ikke.

 

Avhjelp
Flexcom AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Flexcom AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Flexcom AS, betaler ikke Flexcom AS disse utgiftene. Ved forsøk på uautorisert utbedring av defekt vare bortfaller produktets garanti.
Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.
Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Flexcom AS sin informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.
Ekstraordinære forhold
Flexcom AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Flexcom AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som Flexcom AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Flexcom AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.
Salgspant/Betalingsvilkår
Flexcom AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3 - 14 flg.
Endring i vilkårene
Flexcom AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
Force majeur
Er Flexcom AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Flexcom AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Flexcom AS
Stålfjæra 9 - N-0975 Oslo
Tel. 22803245
E-post: mail@flexcom.no

 

 

 

  • Oslo: 23 89 75 95
  • Trondheim: 73 60 50 60

Norsk Antenneservice AS © 2011-21 - Innholdsoversikt